Oudercommissie

Als ouder heeft u natuurlijk uw eigen idee�n over een juiste opvoeding. Datzelfde geldt ook voor de opvang. Wij vinden het belangrijk dat ouders kunnen meedenken en adviseren over de gastouderopvang.
Daarom is er bij Gastouderbureau GOOI EN FLEVOLAND volop ruimte voor ouderinspraak en overleg.

Adviesfunctie
Elk gastouderbureau heeft een eigen oudercommissie. Dat geldt ook voor ons. Deze commissie kan advies uit brengen over elk voorgenomen besluit m.b.t:

Samenstelling
Het bestuur van de oudercommissie van gastouderbureau GOOI EN FLEVOLAND gaat vanaf april met een nieuwe groep van 3 ouders starten. Wij zijn dus nog op zoek naar tenminste 2 extra ouders die hun bijdrage willen leveren. :

Zodra een commissielid wil aftreden, wordt dit aan de ouders bekendgemaakt. Iedere ouder kan zich aanmelden. Gastouderbureau GOOI EN FLEVOLAND benoemt de nieuwe leden, na akkoord van de zittende oudercommissie.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Wij zoeken per direct nieuwe oudercommissie leden; geef je nu op!Klachten
Waar diensten worden verricht, gaat wel eens iets fout. Dat geldt ook voor de opvang van de gastouders die aangesloten zijn bij Gastouderbureau GOOI EN FLEVOLAND.
En dit geldt ook voor de diensten van Gastouderbureau GOOI EN FLEVOLAND zelf. Wij hebben een klachtenregeling ingesteld die bedoeld is om klachten zo snel mogelijk naar uw tevredenheid op te lossen.
Ouders kunnen met vragen, opmerkingen en klachten over de gastouder terecht bij de directie van Gastouderbureau GOOI EN FLEVOLAND. Een uitgebreide beschrijving van de klachtenregeling van Gastouderbureau GOOI EN FLEVOLAND is op aanvraag beschikbaar en inzichtelijk in ons eigen portaal. Gastouderbureau GOOI EN FLEVOLAND is aangesloten bij Stichting Klachtencommissie Kinderopvang  en de Klachtenkamer te Baarn.
Kijk voor meer informatie op www.klachtkinderopvang.nlPedagogisch beleid
Ieder kind is uniek, en moet zich in zijn/haar eigen tempo en daarbij behorende karakter kunnen ontwikkelen. Gastouders leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling en het welbevinden van het gastkind. Gastouders moeten in staat zijn een klimaat te scheppen waarbij een gastkind zich veilig en vertrouwd voelt en met plezier kan spelen en ontwikkelen. Aandacht en respect voor het gastkind als individu zijn niet meer dan vanzelfsprekend. Een gastoudergezin biedt een omgeving, waarin een gastkind kan opgroeien tot een evenwichtig, zelfstandig en uniek persoon met respect voor anderen en zichzelf. De ouders/verzorgers blijven echter ten allen tijde eindverantwoordelijk. Gastouderbureau GOOI EN FLEVOLAND draagt deze visie uit naar ouders/verzorgers en gastouders.Wanneer u het totale pedagogisch beleidsplan wilt lezen, kunt u deze bij ons opvragen of kijk bij download formulieren GO en VO.Algemene voorwaarden
Voor de complete Algemene voorwaarden klik op onderstaande link
Algemene voorwaarden

De opvang

 1. De kinderen worden opgevangen en verzorgd in het huis van de gastouder. Ook bestaat de keuze voor een gastouder aan huis bij de vraagouder.
 2. Een gastouder mag maximaal zes kinderen inclusief eigen kinderen ( onder de 12 jaar) opvangen waarvan maximaal 5 onder de 4 jaar,
 3. Het huis waarin de verzorging en begeleiding van de kinderen plaatsvindt, is zodanig ingericht dat er voldoende ruimte is voor slapen, verschonen, eten en spelen van kinderen.
 4. De ruimte waar de kinderen verblijven, ��k de buitenruimten, voldoen aan de gangbare normen van hygi�ne en veiligheid.
 5. Uitgezonderd noodgevallen laat de gastouder zonder instemming van de vraagouder de zorg voor de haar toevertrouwde kinderen niet over aan anderen, ��k niet aan huisgenoten.
 6. De gastouder en vraagouder houden rekening met elkaars specifieke wensen ten aanzien van de opvoeding.
 7. De gastouder gebruikt geen lichamelijke straffen.
 8. De gastouder dient in het bezit te zijn van gegevens van het kind, zoals telefoonnummers van de ouder(s), huisarts en eventueel medische gegevens, die van belang zijn voor de opvang van het kind.
  Hiervoor kan de gastouder het formulier persoonlijke gegevens gastkind gebruiken.
 9. De gastouder zal de kinderen niet alleen laten met huisdieren, voor honden is er een bench aanwezig hok.
 10. Veranderingen in opvanguren of persoonlijke omstandigheden die relevant zijn voor de bemiddeling, begeleiding en opvang dienen zo snel mogelijk door gast- en vraagouder aan het gastouderbureau doorgegeven te worden.Vraagouder/gastouder

 1. Zowel vraag- als gastouder respecteren de privacy van elkaar en behandelen informatie vertrouwelijk, ook als de koppeling is be�indigd.
 2. De gast- en vraagouder voeren regelmatig overleg met elkaar over de opvang en verzorging van de kinderen.
 3. De gast- en vraagouder maken tijd vrij voor evaluatiegesprekken indien een van de genoemde partijen of het bureau dit nodig acht.
 4. Een gastouder stelt zich, in principe, voor minimaal een jaar beschikbaar en heeft ten alle tijden naar het gastouderbureau een opzegtermijn van 2 maanden.
 5. Indien de gastouder niet in het bezit is van materi�le voorzieningen die nodig zijn voor de opvang, zoals een bedje, kinderwagen, e.d., kan de vraagouders verzocht worden deze te leveren.
 6. De gastouder kan de kinderen per auto vervoeren, als de vraagouder daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend. Bij vervoer per auto dient de gastouder te beschikken over een inzittendenverzekering en wordt voor een autostoeltje/gordels gezorgd.
 7. De gastouder werkt actief mee met het veiligheidsmanagement en het gezondheidsmanagement.
 8. De vraag- en gastouder dienen een WA-verzekering voor particulieren afgesloten te hebben.
 9. Door het tekenen van de overeenkomst van opdracht verplichten gast- en vraagouder zich om 1 maand opzegtermijn in acht te nemen.
 10. Gast- en vraagouders laten elkaar de vrijheid meer soortgelijke overeenkomsten af te sluiten.
 11. De vraagouder wordt geadviseerd reservekleding (ook voor oudere kinderen) en extra luiers, babyvoeding, etc. bij de gastouder neer te leggen of te vergoeden.
 12. Bij (incidentele) verhindering van de gastouder dient zo mogelijk minimaal twee weken van tevoren met de vraagouder te worden overlegd, met het oog op vervangende opvang.
 13. De verklaring omtrent goed gedrag van de gastouder wordt niet vergoed.Het gastouderbureau

 1. Het gastouderbureau bemiddelt alleen wanneer de vraag naar en het aanbod voor de opvang voldoet aan het minimum van 5 uren per week.
 2. De gast- en vraagouder voeren regelmatig overleg met elkaar over de opvang en verzorging van de kinderen.
 3. Indien een koppeling eindigt of dreigt te eindigen als gevolg van een conflict tussen vraag- en gastouder vinden beide partijen, in aanwezigheid van het gastouderbureau, zich bereid tot een gesprek.
  Indien een koppeling eindigt als gevolg van bijv. een conflict tussen gastouder - en bureau en of vraagouder- en bureau maar wel besluiten de opvang met elkaar voort te zetten zal er naast de 1 maand opzegtermijn een boete van E.160,00 p.p. doorberekent worden.
 4. Het gastouderbureau vraagt van de gastouders een verklaring omtrent het gedrag. Deze mag maximaal 2 maanden oud zijn.
  Alle betrokkenen kunnen een beroep doen op het Gastouderbureau om zaken betreffende kinderopvang aan de orde te stellen.
 5. Bij onverwachte omstandigheden zoals ziekte van de gastouder kan in overleg met het gastouderbureau worden gezocht naar een noodgastouder. Ouders dienen dit wel aan te geven bij het gastouderbureau.
 6. Tussen het gastouderbureau en de gastouder is er geen sprake van een arbeidsrelatie. Er is slechts sprake van een bemiddelingsrelatie. Het gastouderbureau aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens of verband houdende met de opvang.
 7. Het gastouderbureau behoudt zich het recht de algemene voorwaarden te wijzigen. In dit geval worden alle belanghebbenden hierover ge�nformeerd.Het gastouderbureau

 1. Als opvangtijd geldt de tijd die in de overeenkomst van opdracht tussen gastouder en ouder is afgesproken. Haal- en brengtijden (bv. school, peuterspeelzaal enz.) behoren tot de opvangtijd. Indien de vraagouder het kind later brengt of eerder ophaalt, gelden de contractueel afgesproken tijden als begin- of eindtijd. Ouder en gastouder kunnen in onderling overleg hierover een andere regeling afspreken.
 2. Indien het kind langer dan de afgesproken uren bij de gastouder is, wordt het aantal daadwerkelijk opgevangen uren naar boven afgerond op kwartieren, tenzij anders overeengekomen met de gastouder.
 3. De gastouder houdt een urenstaat bij van de  opgevangen uren via het digitale urenregistratiesysteem.
 4. De minimumbetaling aan de gastouder is gebaseerd op een gemiddelde opvang van 5 uur per week, tenzij in het koppelingsgesprek anders afgesproken is.
 5. Bij afmelding van het gastkind, korter dan een week van tevoren,wordt de eerste week 100% doorbetaald. Tenzij anders overeengekomen. Daarna, of bij afmelding langer dan een week van tevoren, vindt er geen doorbetaling plaats, tenzij vraag en gastouder anders zijn overeengekomen. (Bij onregelmatige uren wordt uitgegaan van het gemiddelde aantal opvanguren per week.) Bij ziekte wordt de 1e opvangdag 100% doorbetaald.
 6. Indien mogelijk geven gast- en vraagouder hun vakantieperioden tijdig aan elkaar door.
 7. Bij afwezigheid van de gastouder, om welke reden dan ook, vindt geen betaling plaats, tenzij vraag en gastouder anders zijn overeengekomen.
 8. Erkende feestdagen worden niet doorbetaald. Behalve als gastouder en ouder afspreken dat er op deze dagen wel opvang plaatsvindt.
 9. De betaling van de afgesproken uren, van de vraagouder aan de gastouder gebeurt na overhandiging van het urenregistratieformulier aan het gastouderbureau ( kassiersfunctie). De betaling aan het gastouderbureau geschiedt middels automatische incasso.
 10. Indien de vraagouder verlangt dat de opvang na langdurige stopzetting (bijvoorbeeld tijdens zwangerschapsverlof of vakantie) wordt gecontinueerd, blijven de opvangkosten gedurende de stopzetting 50% van de afgesproken uren. De vraagouder kan dan (maar hoeft niet) haar/zijn kind voor 50% van de afgesproken uren op laten vangen.Tenzij anders overeengekomen.


Download formulieren voor vraag en gastouders
GGD inspectierapport 2015
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 2015
Buikslaapverklaring 2015
Medicijnverklaring 2015
Pedagogisch_beleidsplan 2014 2015
Protocol_Wiegendood 2015